Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die gelden voor alle overeenkomsten die u met ons sluit. In deze algemene voorwaarden staat veel informatie die voor u als koper van belang kan zijn. Lees de algemene voorwaarden daarom goed door. 

Bekijk de Algemene Voorwaarden als pdf

 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden– SIMM Pharma BV

kerabelle en NutraSkin zijn  handelsnamen van SIMM Pharma BV: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 67713262.

 

Toepasselijkheid Artikel 1 1. Op al onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen en diensten zijn de navolgende voorwaarden van toepassing, tenzij met de wederpartij, verder afnemer genoemd, anders is overeengekomen. 2. Eventuele voorwaarden van afnemers zijn niet van toepassing, tenzij deze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

 

Aanbiedingen Artikel 2 1. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen zijn geldig gedurende een termijn van dertig dagen, tenzij anders vermeld. Ingeval afnemer een door ons gedaan vrijblijvend aanbod aanvaardt, hebben wij niettemin het recht het aanbod binnen acht werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De prijzen genoemd in de aanbieding zijn excl. BTW en excl. verzend-, administratie- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 2. Wij behouden ons het intellectuele eigendomsrecht voor van alle informatie en gegevens bij de aanbieding verstrekt. 3. Wijzigingen in ons assortiment en de samenstelling van producten zijn voorbehouden.

 

Totstandkoming overeenkomst Artikel 3 1. Overeenkomsten binden ons eerst na onze schriftelijke bevestiging of zodra wij tot levering overgaan.2. Aanvullingen of wijzigingen op de overeenkomst zijn van kracht voor zover schriftelijk overeengekomen.

 

Ontbinding overeenkomst Artikel 4 1. Het staat ons vrij om van afnemer zekerheidsstelling voor betaling te verlangen. Blijft verlangde zekerheidsstelling uit, dan behouden wij ons het recht voor onze leveringen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. 2. Onverminderd de bestaande betalingsverplichtingen van afnemer wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, op het moment waarop afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderzijds de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest. Afnemer is aansprakelijk voor de door ons daardoor geleden schade, waaronder ook transport-, opslag- en verzekeringskosten zijn begrepen.

 

Transport Artikel 5 1. Transport van de goederen geschiedt voor rekening en risico van afnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 2. De wijze van transport van de goederen geschiedt naar onze keuze. Indien afnemer een andere wijze van transport wenst zal hij dat voorafgaand aan het transport schriftelijk moeten melden.

 

Levering Artikel 6 1. Afnemer verplicht zich de bestelde goederen in ontvangst te nemen. Mocht afnemer met de ontvangst van de goederen in gebreke blijven, dan worden deze voor rekening en risico van afnemer bewaard. 2. Wij behouden ons het recht voor het bestelde in gedeelten te leveren. In dit geval zijn wij gerechtigd iedere deellevering separaat te factureren en zijn de geldende betalingsvoorwaarden overeenkomstig van toepassing.

 

Wijziging verpakking Artikel 7 1. Behoudens het bepaalde in de eventueel van toepassing zijnde Wet op de voedingssupplementen of de warenwet zijn wij gerechtigd de goederen in een gewijzigde verpakking te verpakken en/of in andere eenheden te wijzigen. 2. Behoudens onze schriftelijke toestemming is het afnemer niet toegestaan de geleverde goederen in een andere verpakking dan die van ons te verkopen.

 

Levertijd Artikel 8 1. De door ons opgegeven levertijden gelden vanaf de dag van acceptatie door ons van een schriftelijke opdracht tot levering. Deze levertijden gelden slechts bij benadering en met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 lid 2 van deze voorwaarden en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. 2. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, verplicht ons jegens afnemer nimmer tot vergoeding van schade door afnemer of een derde geleden, tenzij de overschrijding is ontstaan door onze opzet of grove schuld. Evenmin verkrijgt afnemer door overschrijding van de levertijd het recht ontbinding te vorderen, noch het recht enige verplichting uit de overeenkomst of andere transactie met ons niet na te komen of op te schorten. Slechts indien sprake is van een zeer aanmerkelijke overschrijding van de levertijd zal afnemer, nadat hij ons in gebreke heeft gesteld en alsnog een redelijke termijn heeft gegund om de overeenkomst na te komen, gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden.

 

Controle en reclame Artikel 9 1. De controle op de hoeveelheid, alsmede op de kwaliteit van de goederen en/of afwijkingen van de specificaties van de geleverde bestelling, berust bij afnemer.2. De hoeveelheid van de geleverde goederen, aangegeven op de vrachtbrief, afleverbon, of ieder voor dat doel gewaarmerkt document, worden als juist erkend, tenzij manco’s terstond door afnemer op het desbetreffende ontvangstbewijs zijn aangetekend. Genoemde manco’s dienen binnen vijf werkdagen na aflevering gedetailleerd schriftelijk aan ons te worden bevestigd. 3. Reclames omtrent de kwaliteit van de goederen en/of afwijkingen van de specificaties dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst schriftelijk door afnemer bij ons te worden ingediend onder vermelding van het artikel en de aard van de klacht. De goederen waarop de reclames betrekking hebben dienen in ongewijzigde hoedanigheid aan ons ter beschikking te worden gesteld, teneinde na te gaan of de reclame al dan niet gegrond is. Indien wij niet in staat worden gesteld tot deze controle, vervalt het recht op reclame. 4. Reclames over facturen moeten uiterlijk op de vervaldag aan ons gemeld worden. 5. Na het verstrijken van de in lid 2 t/m 4 genoemde termijnen wordt de afnemer geacht de geleverde goederen en/of verstrekte facturen te hebben goedgekeurd. 6. Indien de reclame over de levering gegrond is worden de goederen, naar onze keuze vervangen, hersteld of gecrediteerd tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende goederen. 7. Reclames kunnen nimmer, ook niet wanneer deze tijdig gemeld zijn, aanleiding geven tot opschorting van betaling van eerdere leveringen of van nog plaats te vinden leveringen of tot annulering van de overeenkomst.

 

Retourzendingen Artikel 10 Buiten de gevallen als bepaald in artikel 9 zijn wij niet verplicht om de aan de afnemer geleverde goederen terug te nemen. Retourzendingen, welke zijn gedaan in strijd met het vorenstaande, worden voor rekening en risico van afnemer door ons in depot gehouden.

 

Betalingen Artikel 11 1. Alle factuurbedragen moeten netto-contant, binnen 7 dagen na factuurdatum betaald worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien betaling niet op het gestelde tijdstip geschiedt, is afnemer in gebreke en is hij de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag, respectievelijk het nog niet betaalde gedeelte van het factuurbedrag. 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn wij gerechtigd volledige betaling van het verschuldigde factuurbedrag van afnemer te vorderen, voorafgaande aan de levering van de goederen, alsmede om van afnemer zekerheidsstelling voor betaling te verlangen. 3. Indien afnemer met betaling in gebreke blijft zijn alle door ons te maken buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van afnemer. 4. Indien er sprake is van surséance van betaling, faillissement, liquidatie of insolventie van de afnemer, is onzevordering op afnemer direct en volledig opeisbaar. 5. De door afnemer gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van kosten, dan van rente en vervolgens van de oudste schulden, ook als afnemer een andere titel aan zijn betaling heeft gegeven.

 

Eigendomsvoorbehoud Artikel 12 1. Zolang het factuurbedrag en eventuele rente en bijkomende incassokosten betreffende de geleverde goederen nog niet volledig betaald zijn, blijven de goederen ons eigendom. Indien afnemer met de betaling van het verschuldigde in gebreke blijft, zijn wij gerechtigd de goederen terug te nemen, waartoe afnemer ons in staat dient te stellen. 2. Afnemer verplicht zich medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die wij ter bescherming van ons eigendomsrecht wensen te treffen, voor zover deze maatregelen afnemer niet onredelijk hinderen in de normale bedrijfsoefening. 3. Ingeval van doorverkoop van niet, of niet volledig betaalde goederen is afnemer gehouden mee te werken aan cessie. Afnemer is verplicht een eigendomsvoorbehoud te bedingen jegens zijn afnemer.

 

Aansprakelijkheid Artikel 13 1. Behalve de voldoening van het bepaalde in artikel 9 lid 6 van deze algemene voorwaarden, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, of bedrijfsschade uit welke hoofde of welke aard dan ook, tenzij de schade het gevolg is van onze opzet of grove schuld en tenzij sprake is van productaansprakelijkheid in de zin van artikel 6: 185 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. 2. Indien en voor zover er op ons enige aansprakelijkheid mocht rusten uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag. 3. Onze aansprakelijkheid betreffende de geleverde goederen vervalt, indien afnemer niet tijdig, binnen de gestelde termijn van vijf werkdagen heeft gereclameerd. 4. Onze aansprakelijkheid vervalt eveneens, indien de gebreken aan de aan afnemer geleverde goederen het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies en gebruikte voorschriften, zoals die door ons op de geleverde goederen en/of op de bijgevoegde documentatie vermeld zijn, of indien de goederen in een gewijzigde verpakking zijn verpakt, dan wel in een andere staat dan de originele door afnemer zijn doorverkocht of verstrekt.

 

Overmacht Artikel 14 1. Omstandigheden van dien aard, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, gelden als overmacht en geven ons het recht de overeenkomst op te schorten of te annuleren en/of de levering te vertragen, zonder dat wij tot enige schadevergoeding verplicht zijn. 2. Onder overmacht wordt ook verstaan, stakingen van andere bedrijven dan ons bedrijf, wilde stakingen of politieke stakingen in ons bedrijf, een gebrek aan de benodigde grondstoffen, ingrediënten of producten en andere, voor de nakoming van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, evenals niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of derden waarvan wij afhankelijk zijn en algemene vervoersproblemen.

 

Merken en handelsnaam Artikel 15 1. Het is afnemer niet toegestaan, tenzij met schriftelijke toestemming en op aanwijzing van ons, gebruik te maken van onze handelsnaam, alsmede van merken en verpakkingen die in het handelsverkeer door ons worden gebezigd.

 

Geschillen Artikel 16 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door deze algemene voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Alkmaar.
Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. Onder "schriftelijk" valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

Contactgegevens
SIMM Pharma BV

Postbus 2539

2002 RA  Haarlem

+31 (0)23 205 23 48 / info@kerabelle.nl